Artikel arkiv

 • 2017.06“... ...”
 • DF har ikke taget ansvar i 2 år...

    Kenneth Kristensen Berth (KKB) lufter i Sydkysten d. 8. juni 2017 sin dobbeltmoral og forsøger at score billige point i forhold til en gruppe forældre på Pilehaveskolen. Forældrene ser gerne, at deres børn, der starter i Børnehaveklassen i år, bliver fordelt på 4 klasser og ikke på 3 klasser, som skolen har lagt op til. Den 5. april 2017 behandlede Børne- og Kulturudvalget en sag med overskriften "Status for skoleindskrivning 2017/2018". Det fremgik, at der kom 3 klasser på Pilehaveskolen med 26 elever i hver klasse. KKB tog sagen til efterretning.  DF har de seneste 2 år ikke taget ansvar for noget som helst i Vallensbæk. Passiviteten er sammenfaldende med KKB's valg til folketinget. Det kan også være vanskeligt at få tid til klassedannelse for børnehaveklassen på Pilehaveskolen, når Europol, Brexit, ubevæbnede bådflygtninge i Middelhavet osv. er mere interessant end borgerne i Vallensbæk. Sådan er prioriteringen så forskellig for de politiske partier i Vores Vallensbæk.  Når et ansvarligt flertal i kommunalbestyrelsen ønskede klassedannelsen lagt ud til den lokale ledelse og skolebestyrelse, så er det ganske enkelt fordi en sådan beslutning ligger bedst, hvor man kender de nye elever og kan sammensætte de bedste klasser. Forældrene ved også godt, at det er via skolebestyrelsen og den lokale ledelse, at tingene skal ændres. Topstyring i denne sammenhæng er helt unødvendig.   Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokratiet Vallensbæk kommunalbestyrelse

 • 2017.04“... ...”
 • Den nye affaldsordning i Vallensbæk

  Den nye affaldsordning i Vallensbæk er stadig i sin spæde start, og flere af børnesygdommene er endnu ikke udryddet. Særligt omkring storskraldsordningen.
  Det har så afstedkommet, at Socialdemokratiet har stillet en række spørgsmål til Vestforbrændingen og modtaget svar via borgmesteren.
  Hermed deles svarerne til interesserede borgere:
  1: Hvordan sikrer Vestforbrændingen i praksis kontrol af skraldebiler, der læsser storskrald af, således at skraldet efterses for sammenblanding af fx pap og andre fraktioner som skal indsamles særskilt? Affaldet kontrolleres ved modtagelsen, og når hvis det bliver omlæsset til containere. Vestforbrændingen skal kontrollere min. 3 % af dagrenovationslignende affald og min. 5 % af det øvrige affald. Selve kontrollen sker ved, at der via filmoptagelser ses på det modtagne affald til silo. Vestforbrændingen indsender hver måned en rapport til Miljøstyrelsen over de kontroller, som er foretaget.
  2:  Hvor meget skal der til for at vognmanden sanktioneres økonomisk eller helt mister opgaven? Når man kigger på, om der kan håndhæves eventuelle sanktioner i forhold til en kontrakt, foregår dette ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Alfa og omega ved sanktioner er, at der skal påberåbes en årsagen til sanktionsretten uden ugrundet ophold. Har man ikke det, er der risiko for, at man har fortabt retten til at påberåbe det, som allerede er sket.
  Grundstenen i Indsamling på Tværs kontrakten er et servicepartnerskab, hvor hjørnestenen er en økonomisk incitamentsmodel, som er redskabet til at skabe den forventede tilvækst i kvaliteten og værdien. Incitamentsmodellen er bygget op således, at der tages højde for forsinkelser i afhentningen af affaldet, mangler ved udførelse af opgaven, misligholdelse ved uberettigede udskudte eller ændrede tømninger samt klager over mandskab. Ved vurderingen af om man kan foretage en økonomisk sanktion, skal betingelserne i incitamentsmodellen derfor være opfyldt for disse grunde.
  Incitamentsmodellen: Såfremt fejlniveauet ligger over 0,5 ‰ sanktioneres, leverandøren med en økonomisk bod. Hvis bod håndhæves mere end 8 gange inden for perioden på 1 år, vil Vestforbrænding vurdere forholdet ud fra misligholdelsesbestemmelserne. Det betyder, at disse forhold kan klassificeres som væsentlige misligholdelse, og dette kan berettige at ophæve kontraktion uden yderligere varsel.
  Hvis der er tale om en manglende overholdelse, som ikke er omfattet af de nævnte situationer i incitamentsmodellen, skal det vurderes, hvorvidt der foreligger en misligholdelse, forsinkelse mv. ud fra standardbetingelserne i kontrakten. 3: Udarbejder Vestforbrændingen en årlig evaluering af erfaringerne med den enkelt vognmands overholdelse af retningslinjerne for indsamling af storskrald, og hvis ikke hvorfor?
  Vestforbrændingen evaluerer vognmanden på følgende måde: Vestforbrændingen sagsbehandler dagligt vognmandens arbejde og overholdelse af retningslinjerne hver eneste dag ud fra borgerhenvendelserne. Der bliver fulgt op på hver eneste henvendelse, hvor vognmanden skal udbedre eventuelle fejl som manglende afhentning eller ukorrekt håndtering af indsamlingen inden for 24 timer. Vognmandens arbejde bliver også diskuteret på • driftsmøder hver 14. dag, hvor driftskoordinatorer fra Vestforbrændingen og M. Larsen deltager • projektledelsesmøder en gang om måneden hvor ledelsen fra Vestforbrændingen og vognmanden deltager. • Styregruppemøder en gang i kvartalet med topledelsen fra Vestforbrændingen og vognmanden som deltagere Ved særlige tilfælde iværksætter Vestforbrændingen ekstra foranstaltninger som f.eks. kontrol på adresser ved klager om manglende overholdelse af retningslinjer for indsamlingen af storskrald.   4: Udarbejder Vestforbrændingen en årlig opgørelse over stikprøvekontrollen, dvs. hvor mange biler der nominelt og i procent er udtaget til kontrol samt resultaterne af kontrollen, således at brugerkommunerne har et overblik over affaldshåndteringen i den enkelte kommune? Og hvis ikke hvorfor? Samme svar som i spm. 1 .
  5: Er det muligt for Vestforbrændingen på hjemmesiden at tydeliggøre storskraldsordningen? Hvilke emner, der er storskrald enten til forbrænding eller genbrug, samt hvordan hvert emne bør håndteres? Det er et godt input, som Vestforbrændingen har taget til efterretning. Arbejdet med denne opgave er allerede igangsat, og hjemmesiden bliver opdateret med de nye oplysninger, så snart Vestforbrændingen er færdig med arbejdet.6: Ifølge regulativet indsamles plast ikke som genanvendeligt affald i storskraldsordningen, men indsamles som småt forbrændingsegnet affald. Plast til genbrug kan dog afleveres på genbrugsstationen, og husstande med de nye beholdere kan sortere mindre plastaffald. Idet borgere alligevel sorterer plast i storskraldsordningen mhp. genanvendelse ønskes årsagen oplyst til, at plast ikke er en selvstændig fraktion i storskraldsordningen i lighed med fx pap. Plast er langt mere miljøfarligt affald end pap. Såfremt det er et spørgsmål om økonomi i forhold til udbud, overvejer Vestforbrændingen så at udskifte pap med plast? Det er et godt input at inddrage plast som en fraktion i storskraldsordningen som et supplement til beholderne ved husstanden og genbrugsstationen. Dog ikke som erstatning for papindsamlingen, da dette er en affaldsfraktion, som giver god gevinst at genanvende. Vestforbrændingen vil på sigt tilpasse og regulere ordningerne ud fra erfaringer, der gøres og ud fra de udviklingsprojekter, som løbende udarbejdes for at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at lave nye indsamlingsmetoder eller indsamle nye affaldsfraktioner. I dette arbejde vil dette input også blive overvejet.7: Det ønskes oplyst, hvad der er til hinder for, at plast kan blive en selvstændig fraktion i storskraldsordningen, og hvorfor plast er blevet undtaget. Affaldsfraktionerne i storskraldsordningen bliver afhentet i en bil med lad, som er rumopdelt. Der er et vist begrænset antal rum på ladet, og der blev foretaget en vurdering af, hvilke affaldsfraktioner der var mest hensigtsmæssige at inddrage i storskraldsordningen ift. miljø, økonomi og øvrige ordninger. Borgerne i Vallensbæk Kommune har beholderne ved husstanden samt genbrugsstationen at aflevere plast til genanvendelse. Det var på denne baggrund, at forslag til Regulativ for husholdningsregulativet med følgende affaldsfraktioner i storskraldsordningen for villaer kom til politisk behandling: • Pap • Træmøbler uden fjedre og andet stort forbrændingsegnet affald • Småt forbrændingsegnet affald • Fjedremøbler • Elektriske og elektroniske produkter • Jern og metal, store emner 8: En del husstande (bl.a. Hyrdeengen) har endnu ikke modtaget de nye sorteringsbeholdere. Det ønskes oplyst, hvilke øvrige husstande det drejer sig om, samt hvornår det forventes at alle husstande kommer med i den nye affaldssorteringsordning.
  Rækkehuse Følgende rækkehusområder mangler at komme med i den nye affaldsordning: • Hyrdeengen: Bliver implementeret i 2017 med individuelle beholdere. VF er i gang med en dialog omkring problematiske adgangsforhold i området. Når dette er løst, kan ordningen implementeres. • Åhaven: Første kontakt er etableret. Dialogen bliver genoptaget i 2017, og ordningen forventes implementeret i 2018 • G/F Kolleruplund: Er i gang med at få bygget en affaldsø, som skulle stå klar til sommer 2017. Efterfølgende vil den nye affaldsordning blive implementeret
  Etageboliger Der er blevet holdt opstartsmøder med de fleste etageboliger i første kvartal 2017. Nu etableres den direkte dialog med de enkelte områder. Det forventes, at alle etageboliger er i gang med at sortere i 2019 alt efter, hvor meget ombygning der vil være i forbindelse med implementeringen af boligområdernes nye affaldssystemer. • Liljeparken – 2018 • Egeskovparken – 2019 • Åhaven – 2018 • Vejlegårdsparken – 2019 • E/F Vallensbækhus – 2018 • Delta Park – 2019 • Amalieparken – 2019 • Nordmarkshave – 2019 • Rosenlunden – 2018 • Højstrupparken – 2019 • Firkløverparken - 2019
   
  Med venlig hilsen Søren Wiborg Mobil 2488 0911

 • 2017.03“... ...”
 • Juniorpædagoger i Vallensbæk – mange ledige pladser

    Juniorpædagoger i Vallensbæk – mange ledige pladser Bekymrende læsning i Sydkysten den 11. marts 2017. Et kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk vil her i 2017 fastholde drenge og piger oldnordiske kønsroller. Det konservative medlem af Børne- og Kulturudvalget Marianne Friis Mikkelsen, er fremme med synspunkter om, at drenge kan tilbyde leg og aktiviteter, som piger åbenbart ikke kan! Citat fra læserbrevet: ”Pigerne har jo også muligheder bl.a. babysitterkursus”! En forældet kønsrolletanke, som forhåbentligt ikke er fremherskende i den konservative gruppe. En forældre Nanna Laudrup Lund har tidligere skrevet om sin bekymring. Juniorpædagoger skal kun være for drenge. Vi må desværre konstaterer, at interessen for faget blandt drenge er stærkt faldende. BKU har netop modtaget en oversigt over antallet uddannelsespladser til Juniorpædagoger i Vallensbæk. Ungdomsskolen kan uddanne 24 elever ad gangen, men antallet af tilmeldte er faldet markant, og kun 10 drenge (ud af 24) møder i praktik. Socialdemokratiet har derfor foreslået, ledige pladser på Juniorpædagoguddannelsen fremover tilbydes interesserede piger. Det er en salomonisk løsning, så uddannelsen først tilbydes interesserede drenge og ledige pladser fyldes op med interesserede piger. Tankegodset om, at piger ikke kan spille fodbold og klatre i træer, hører heldigvis en svunden tid til. Der findes helt sikkert drenge i Vallensbæk, som også kan lave mad, sy og strikke – uha for en tanke.   Erdal Colak og Søren Wiborg Medlemmer af Børne- og Kulturudvalget Socialdemokratiet Vallensbæk

 • 2017.02“... ...”
 • Vallensbæk – daginstitutionen Birkelys fremtid… 

    Vallensbæk – daginstitutionen Birkelys fremtid…  Socialdemokratiet begræder, at daginstitutionen Birkely er så vandskadet, at den formentlig skal rives ned. Forældre, ansatte og ikke mindst børnene har været meget glade for ”Vallensbæks bedste” daginstitution. Heldigvis er forældre i al væsentlighed også glade for kommunens øvrige daginstitutioner, og sådan skal det være. Det kan imidlertid undre, at der er lokalpolitikere fra andre partier i kommunalbestyrelsen, som ”ved” at Socialdemokratiet og de konservative har til hensigt, at lukke Birkely efter kommunevalget. Vi kan kun tale for Socialdemokratiet. Det stod ikke på vores dagsorden. Tværtimod ønskede vi, at Birkely på linje med øvrige institutioner i Vallensbæk skulle gennemgå en omfattende renovering.  Nu er situationen en anden. Det er alt for tidligt at spå om Birkelys fremtid. Hovedsigtet for Socialdemokratiet har været at finde en tilfredsstillende løsning for Birkelys børn og ansatte. Det er lykkedes, men det er jo ikke uden omkostninger for andre børn, der ellers skulle have brugt den institution, som Birkely nu er midlertidigt bosat i. Vi har bare ikke en institution stående tom i tilfælde af en situation som denne.   Socialdemokratiet afventer forvaltningens redegørelse om Birkelys fremtid. Vi vil opfordre andre partier til at udvise samme ansvarlighed fremfor populistiske udmeldinger, som måske kan foregøgle forældrene urealistiske løsninger. Det ligger dog fast, at forældrene i Birkely fortsat kan få passet børn i nord.  Erdal Colak og Søren Wiborg Børne- og Kulturudvalget Socialdemokratiet Vallensbæk Kommune

 • Stort tillykke til hundeejere i Vallensbæk med nyt fritløbso ...

    Stort tillykke til hundeejere i Vallensbæk med nyt fritløbsområde  Socialdemokratiet har ad flere omgange foreslået et fritløbsområde for hunde i Vallensbæk. Tilbage i 2014 lovede borgmesteren da også, at et forslag om sådan et område var på vej gennem forvaltningen. Der skete imidlertid ikke noget, så vi tog initiativ til at bringe forslaget til torvs igen her ganske kort tid inde i 2017. Ved drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget blev det oplyst, at der bliver anlagt et indhegnet område i Strandparken mellem Vallensbæk og Brøndby. En fortrinlig placering.   Socialdemokratiet havde også bragt den indhegnede grund på hjørnet ad Vallensbæk Torvevej og Brøndbyvej i spil. Det blev under mødet oplyst, at området er ejet af Vallensbæk Kommune, og alle må bruge grunden til luftning af hunde.   Som min kollega Martin Nielson (A) sagde efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget: ”Det har været en rigtig god dag for hundeejere i Vallensbæk. Hundeejerne er belønnet for den store tålmodighed, de har udvist i ønsket om et lokalt område, hvor de kan lufte hunden uden snor.”   Der skal lyde et stort tillykke herfra. Pas nu på områderne og husk at gøre rent efter din hund…  Martin Nielson og Søren Wiborg Medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk for Socialdemokratiet

 • Juniorpædagoger skal også være for pigerne i Vallensbæk 

  Juniorpædagoger skal også være for pigerne i Vallensbæk  Siden 2006 har Vallensbæk kommune succesfuldt uddannet juniorpædagoger – kun drenge – fra 8. klasse og op til at hjælpe til i daginstitutionerne. Hensigten var fin nok. Drenge skulle stifte bekendtskab med at arbejde i et kvindedomineret fag og tanken var, at de store drenge kunne spille fodbold og lege lidt vildere drengelege med nogle af de små ”vildbasser” på Blå Stue, som godt kunne trænge til at løbe lidt krudt af sig. Projektet er adopteret af andre kommuner.   Det er vores opfattelse, at de store drenges ansættelse og leg som Juniorpædagoger siden starten ikke har rykket ved, at det stadig er et kvindedomineret fag at arbejde i en daginstitution. Det har formentlig også skadet debatten og søgningen, at forældre ikke er helt trygge ved mænd, der skifter ble eller går på toilettet med de små poder. Det er måske her, debatten om kønsfordelingen reelt skal starte for at rykke afgørende.   Socialdemokratiet ønsker et opgør med det forældede tankegods, der ligger bag og har fremsat forslag om, at også piger kan arbejde som Juniorpædagoger. Forslaget har allerede været drøftet i udvalget, og forvaltningen vender tilbage i februar med flere faktiske forhold og så tager vi debatten igen.   Erdal Colak og Søren Wiborg Medlemmer af Børne- og Kulturudvalget Vallensbæk Kommunalbestyrelse

 • 2016.12“... ...”
 • Nytårs hilsen fra Socialdemokratiet i Vallensbæk 

  Nytårs hilsen fra Socialdemokratiet i Vallensbæk  Tak til borgmester Henrik Rasmussen for sin nytårs hilsen i Sydkysten. HR oplistede de ting, Socialdemokratiet og konservative har søsat. Socialdemokratiet har bidt sig fast i bordet og bidraget med input til Vallensbæks udvikling ved ansvarsfuld deltagelse i stort set alle budgetaftaler. Vi har ikke været enige i alt, og alligevel har Socialdemokratiet sat markante fingeraftryk i aftalerne.  Ingen grund til at gentage HR’s opremsning af resultater. Jeg vil i stedet nævne nogle af de relativt beskedne ønsker, Socialdemokratiet har for 2017.   ·       Kommunen skal i højere grad bidrage til støjafskærmning ved motorvejene. Det vil koste nogle penge, men dem må vi så finde.  ·       Det er ikke en kommunal opgave af udleje jord til Fyrværkeriudsalg til stor gene for dyrene.   ·       Arbejde og uddannelse som juniorpædagoger skal også tilbydes piger. Det hører ingen steder hjemme i 2017, at kommunale jobs kun tilbydes det ene køn.   I et valgår vil vi naturligvis også gå efter at få flyttet 1 mandat fra konservative til Socialdemokratiet. Vi vil afskaffe lukkeugerne i daginstitutionerne og lave en fornuftig lokalaftale med lærerne.   Med ønsket om et godt Nytår takker jeg for den store interesse, der er for at debattere med Socialdemokratiet i Vallensbæk på de sociale medier.   Søren Wiborg Gruppeformand Vallensbæk kommunalbestyrelse

 • Carina og Kenneths fantasimillion til de ældre…. 

  Carina og Kenneths fantasimillion til de ældre….  Det er vældig underholdende, at læse i Sydkysten den 9. december, hvad Dansk Folkeparti ville bruge en mio. kr., hvis de altså havde en million. Denne gang er det så Carina Kristensen Berth, der bl.a. foreslår at de ældre skal i gang med at fortælle deres livshistorie, have besøg af babyer og køre i bus med lift i Rønnebækhus m.v. Umiddelbart tilforladelige projekter. Der er imidlertid to væsentlige problemer, som ægteparret Berth overser.   1: Det fremgik af høringssvarene, at de ældre ikke ønskede at deltage i projekterne og bussen var der ikke behov for.   2: Den million kroner, som Dansk Folkeparti mener, de kan bruge på projekter, der ikke er brug for, eksisterer ikke i budgettet i Vallensbæk.   Dansk Folkeparti valgte umiddelbart inden, de skulle sætte deres underskrift på budgetforliget, at stå uden for og har derfor ikke fremsat et eneste ændringsforslag til budgettet. Jeg troede ellers at et folketingsmedlem vidste bedre! Fantasimillioner findes kun i Matador. I Vallensbæk kommune er budgettet rigtige penge og rigtige mennesker, vi skal servicere.   Niels Karlsen Medlem af Vallensbæk kommunalbestyrelse og social- og sundhedsudvalget

 • 2016.11“... ...”
 • Skam dig Kenneth! Man kommer længst med ærlighed…

    Skam dig Kenneth! Man kommer længst med ærlighed… I et læserindlæg under overskriften "Er Søren Wiborg Clairvoyant?" forsøger Kenneth Kristensen Berth atter, at løber fra hans ansvar i budgetforliget i Vallensbæk for 2017. Kenneth var 6 timer fra at skrive under på det budgetforlig, som han nu skoser A, C og V for at have indgået. Det handler i al sin enkelthed om, at budgetpartierne (inkl. DF) foreslog at bruge en del af pengene fra den nye Værdighedsmilliard til at videreføre et populært projekt om egen tid til nogle af kommunens pensionister. Budgetpartierne er beskyldt for, at have "stjålet" en mio. kr. fra de ældre. Det er så dokumenteret, at det har budgetpartierne ikke.Ved seneste møde i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk erkendte KKB også, at budgetpartierne ikke har gjort noget forkert. Man skal hverken være Clairvoyant eller nyansat politikadet for at kunne gennemskue, hvad DF's rolle i budgetforhandlingerne har været. KKB forsøger godt nok på Christiansborgvis at dække sig ind under, at forhandlinger skal være ”hemmelige”. Socialdemokratiet har ikke siddet i lokalet med Kenneth, så vi kan naturligvis komme med vores egen konklusion. Særligt når familien Berth beskylder os for at have ”stjålet fra de ældre”. DF med KKB i spidsen formulerede selv den tekst, der var enighed om under punktet. KKB var indstillet på også at skrive under på budgetforliget, men efter konsultation med sine spindoktorer på Christiansborg, fik KKB kolde fødder og valgte at stå uden for. Det er helt legitimt, men det ville så klæde KKB, at han ærligt står ved sine handlinger. Kenneth, som vi også talte om ved senest kommunalbestyrelsesmøde, så tror jeg, at vælgerne er optaget af, at politikere er ærlige. Vælgerne i Vallensbæk er ikke optaget af, om man nu lige er helt i pagt med partilinjen på Christiansborg. Jeg er valgt at borgerne i Vallensbæk og konsulterer ikke Mette Frederiksen, inden jeg træffer mine valg. Du har valgt at lægge alle dine lodder i, hvad DF på Christiansborg mener, men så er din optræden også endnu mere amatøragtig. Du vidste allerede fra start, at budgetpartierne ville redde Vallensbæks pensionisters egen tid med penge fra Værdighedsmilliarden. Vi har oveni købet 1,34 mio. at bruge til andre formål til kommunens ældre. Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokratiet Vallensbæk kommunalbestyrelse SW_S

 • 2016.10“... ...”
 • Fakta er altid godt...

  Fakta er altid godt... Carina Kristensen Berth, DF, Vallensbæk, anklager i et læserbrev i Sydkysten den 25. oktober 2016 bl.a. Socialdemokratiet for at have sparet 1 mio. kr på ældreområdet i Vallensbæk. Carina Kristensen Berth kalder det så et faktum i overskriften. Carina Kristensen Berths læserindlæg efterlader et indtryk af, at ægteparret Kristensen Berth ikke rigtig får talt sammen over middagsbordet. Faktum er, at Kenneth helt frem til offentliggørelsen af budgetforliget var klar til at underskrive sammen med A, C og V. Kenneth Kristensen Berth havde ovenikøbet selv formuleret den tekst til punktet, som Carina Kristensen Berth nu skoser forligspartierne for. Forligspartierne (og Kenneth Kristensen Berth) så en mulighed for at videreføre et populært tilbud om egen tid til de ældre. Det er derfor lidt komisk, at Carina nu sendes i byen og siger, at forligspartierne har sparet på ældreområdet. Tværtimod så vi netop muligheden for fastholde tilbuddet om egen tid til pensionisterne ved at bruge 1. mio. kr. af Værdighedsmilliarden. Der er så yderligere 1,4 mio. kr. tilbage af Værdighedsmilliarden, som kommer Vallensbæks ældre til gode. Det er et faktum. Intet er taget fra kommunens ældre. Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokratiet i Vallensbæk SW_S

 • Hvorfor er Kenneth aldrig glad?

  Hvorfor er Kenneth aldrig glad? Kenneth Kristensen Berth, DF, Vallensbæk og Folketinget, er aldrig rigtig glad. På nationalt TV er det Europol og EU, der får på puklen. Det er noget med nogle mellemregninger, som alle i DF glemte, da man lovede, at selvfølgelig ville Danmark blive i Europol. Det gør vi så ikke, fordi Dansk Folkeparti har ført vælgerne bag lyset. På Kenneths Facebookvæg (jeg ærgrer mig altid, når jeg lige får kigget forbi) er det muslimer, flygtninge og indvandrere, der må lægge rygstykker til krabasken fra Kenneth. I Sydkysten den 18. oktober er det så Socialdemokratiet i Vallensbæk, Kenneth kaster sig over, selv om vi er relativt langt fra det bestemmende flertal. Det må være en form for jalousi? Forskellen på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Vallensbæk er, at vi søger indflydelse og arbejder for de lokale interesser. Vi sidder ikke på bagerste række og i bedste østeuropæiske stil vredt stemmer ”njet” til alle forslag, der kommer til behandling i udvalg eller kommunalbestyrelse. Smil og vær lidt gladere. Vedr. lærerne så tyder noget på, at du enten ikke har forstået forslaget eller ikke har læst forslaget. Socialdemokratiet ser gerne, at Vallensbæk kommune får forhandlet et fortolkningspapir med Vallensbæk Lærerkreds. Om det lykkedes må tiden vise. Vi skal overbevise 4 andre i kommunalbestyrelsen, og med DF’s støtte til vores forslag, så er vi halvvejs. Tak for det. Jeg mener bestemt ikke, at muligheden er større eller mindre nu end da DF bare stemte ”njet” til folkeskolereformen for et par år siden uden at komme med et alternativ. Prøv nu at være lidt gladere Kenneth. Deltag aktivt i udvalgsmøderne. Vis lidt lokalt engagement, så skal du såmænd også blive genvalgt. Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokratiet i Vallensbæk SW_S

 • 2016.09“... ...”
 • Rundkørsel ved Egholmskolen

    Der har været en ret heftig og til tider konstruktiv debat på Facebook om rundkørslen ved Egholmskolen. Der er sket et par personpåkørsler, og selv om de ikke har været alvorlige, så er det selvfølgelig ikke noget, at nogen ønsker. Vi må stille minde om, at der også var færdselsuheld, da der var et lysreguleret kryds. Når Socialdemokraterne sammen med en stort set enig kommunalbestyrelse har været fortalere for rundkørsel, så skyldes det ønsket om, at det primært skal være lokal kørsel, der skal være ved vore skoler og på Vallensbæk Torvevej. Projektet udvides i det kommende år med Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej mod Vallensbæk Strandvej. Begge veje gøres 2-sporede. Det skulle gerne sænke både hastighed og trafikintensitet yderligere.   Selvfølgelig skal rundkørslen være sikker for de bløde trafikanter at færdes i. Det er åbenbart vanskeligt at få cyklister til at overholde hajtænder og ubetinget vigepligt. Der har været flere, som har anført, at sådan er andre rundkørsler ikke indrette. Jo – andre tilsvarende rundkørsler. Kommunens trafikrådgivere anbefalede netop IKKE en rundkørsel, hvor cykelstien ligger yderkanten af rundkørslen, men anbefalede at fodgængerovergang og cykelsti blev trukket tilbage, hvilket gav større sikkerhed, hvis ellers særligt cyklisterne overholder deres ubetingede vigepligt. Konstruktionen er godkendt af Vestegnens Politi. En borger har talt sig frem til, at der er 11 passager med ubetinget vigepligt for cyklister i rundkørslen. Til det er der vel at sige, at det er de færreste som cykler hele rundkørslen rundt hver gang.   Når det nu viser sig, at der alligevel er utryghed ved passage af rundkørslen, så må vi selvfølgelig se, om der er andre løsninger.   Socialdemokraterne har tidligere foreslået, at cykelstien i rundkørslen bliver dobbeltrettet. Det har vist sig, at cyklisterne i forvejen cykler den korteste vej gennem rundkørslen uanset, om man kører mod færdselsretningen. Løsningen kunne så være, at der samtidig bliver ubetinget vigepligt for bilerne, hvis cykelsti og fodgængerfelt samtidig hæves, så bilerne tvinges til at sætte hastigheden ned. Vestegnens Politi har imidlertid modsat sig dobbeltrettede cykelstier, men det kunne være de ændrede mening, hvis cykelsti og fodgængerfelt blev hævet. Socialdemokraterne har i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 anmodet om en beregning af en sådan løsning.  Uanset dette, så må enhver, der færdes i trafikken hele tiden tænke på sin egen sikkerhed. Det nytter ikke noget, at insistere på at man har ret, hvis modparten ikke overholder sine forpligtelser.   Når vi vælger et læserbrev fremfor debatten på Facebook, så er årsagen den banale at ikke andre lokalpolitikere fra Vallensbæk deltager, og så er man pludselig eneansvarlig for beslutningerne og bliver ”svinet” til i private beskeder. Vi står gerne på mål for vores beslutninger, men det skal ske i en ordentlig og sober tone. Vi lytter også gerne til konstruktive forslag om andre løsninger, men vi har først ret, hvis vi har 8 medlemmer af kommunalbestyrelsen bag nye forslag.   Martin Nielson Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Socialdemokraterne  Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne  

 • 2016.08“... ...”
 • DF’er skyder på alt, men rammer ved siden af…

    I et læserindlæg d. 23.08.16 gør Kenneth Kristensen Berth sig store anstrengelser for at misforstå alt. Først kan det dog undre, men ikke overraske, at KKB overhovedet blander sig i en debat, han ikke tidligere har været involveret i. Dernæst er det desværre tragikomisk. KKB har i bogstaveligste forstand siddet (på hænderne) i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk i snart 7 år og har ikke på noget tidspunkt vist interesse for de tre folkeskoler i kommunen. Retfærdigvis skal dog nævnes hans nationalistisk prægede forslag om, at eleverne kun må tale dansk indbyrdes og så senest et forslag om tissekoner på toiletterne. Ellers intet – flot gået. Det indsats illustrerer meget godt, hvorfor mange partier forbyder dobbeltmandater. Socialdemokraterne fravalgte studieturen til Sverige, fordi vi fandt at fokus burde være de udfordringer, som folkeskoler og daginstitutioner i Vallensbæk står overfor. Det fremgik også af læseindlægget. Man kan også konstatere, at KKB’s udbytte af turen til Sverige har været særdeles begrænset, hvis ellers et Facebook opslag på KKB’s egen væg er dækkende for oplevelsen. Asylansøgere kaldes ”nyankomne” og kommunalbestyrelsesmedlemmer i Staffanstorp sidder ved to-mandsborde! Det var så KKB’s udbytte af den tur! Socialdemokraterne valgte en anden prioritering og er gået i dialog med forskellige brugere af folkeskolen for at blive klogere. Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne Vallensbæk kommunalbestyrelse SW_S

 • Besynderlig prioritering i Vallensbæk

  Besynderlig prioritering i Vallensbæk Børne- og Kulturudvalget afholder jævnligt temadage, hvor vi afsætter en dag til at besøge de kommunale institutioner og høre lidt om de udfordringer ledere og medarbejdere oplever i hverdagen. Der kan indimellem også være et tema på dagsorden, som vi så kan drøfte efter oplæg fra forskellige eksterne samarbejdspartnere eller medarbejdere fra forvaltningen. Nu har man så besluttet, at henlægge temadagen den 18. august 2016 til kommunens venskabsby i Staffanstorp i Sverige og besøge en nybygget skole m.v.! Det kan såmænd være meget fornuftigt at hente inspiration udefra, men Vallensbæk står ikke lige foran at skulle opføre en ny skole, så nytteværdien af besøget hænger lidt i luften. Socialdemokraterne er også af den opfattelse, at vi har rigeligt med udfordringer i Vallensbæk i øjeblikket, som vi burde forholde os til, før vi drager over Øresund og henter inspiration. Vallensbæk har særdeles vanskeligt ved at tiltrække uddannede lærere og pædagoger. Det kan skyldes mange forhold, men det burde vi måske forholde os til og forsøge at gøre en indsats, hvis det er den vej, vi ønsker. Lukkeugerne i daginstitutionerne i sommerferien har efterhånden overlevet sig selv i mange kommuner. Det er en pestilens for forældrene, og vanskeliggør muligheden for en mere fleksibel ferieplanlægning, når man nødigt vil sende sine børn i en fremmed daginstitution. Derfor føler man sig tvunget til at tage ferie på et tidspunkt, hvor man reelt ikke ønsker det. Samme begrænsninger oplever de ansatte. Socialdemokraterne har tidligere regnet på, omkostningerne ved at sløjfe lukkeugerne og er af den opfattelse, at det ikke koster mere, hvis ellers institutionens ledelse kan planlægge personaleressourcerne efter tilmeldte børn sommeren over. Vi er lige blevet kontaktet af forældre på Pilehaveskolen, som er særdeles bekymrede over, at deres børn har fået klasselokale i kælderen på skolen, mens ombygningen står på. De er bekymrede over dårligt indeklima/udluftning og manglende dagslys fra de mørke lokaler. Pædagoger oplyser, at det er udfordringer at modtage børn i daginstitutioner, som ikke kan dansk. Et eksempel er en stue med 27 børn, hvor af flere børn kommer uden dansk forståelse, hvilket opleves problematisk. Ønsket er en modtagestue med flere ressourcer eller en bedre fordeling af børn uden tilstrækkeligt med danskkundskaber. Der er såmænd udfordringer nok lokalt, så det er en besynderlig prioritering kommunens politiske ledelse lægger for dagen og Socialdemokraterne har meldt afbud til turen. Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne Vallensbæk kommunalbestyrelse SW_S

 • Socialdemokraterne 100 år i Vallensbæk

    Socialdemokraterne har i år været repræsenteret i Vallensbæk i 100 år. Vi vil derfor gerne invitere borgerne til Åbent Hus, på Korsagergård Alle er velkommen Der vil være mulighed for at møde de lokale socialdemokrater i kommunalbestyrelsen og i vores bestyrelse og få en sludder om lokalpolitik og prioritering. Det er også blot at nyde dagen og blive underholdt. Der er mad og drikke og aktiviteter for børnene. Kl. 1115 Næstformand Martin Nielson byder velkommen Kl. 1120 Partiforeningens formand Søren Wiborg fortæller lidt om partiets historie og udvikling. Kl. 1130 Vallensbæk Musikskoles Harmoniorkester underholder. Kl. 1200 Jubilæumshilsen fra Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen Kl. 12-13 Pianist Peter Andreas (LO-skolen), underholder og der er fællessang med de mest populære sange fra Arbejdersangbogen. Kl. 1300 Jubilæumshilsen fra MF Mattias Tesfaye Kl. 1400 Jubilæumshilsen fra tidligere Vallensbækker og arbejdsminister Jytte Andersen Kl. 1400-1500 Ponyridning for børn ved Vallensbæk Rideskole. Der serveres (gratis) kaffe, øl, vand, vin og lidt let receptionsmad hele dagen. Der er hoppeborg til glæde for de yngste… Skulle du få lyst til at komme med en lille gave, så vil blomster bliver afleveret på Pilehavehus eller Rønnebækhus til glæde for beboerne. Vin m.v. vil blive nydt til vores jubilæumsfest samme aften. Vi håber derfor, at du vil støtte vores kampfond på kontonummer 5326-0380472. Mærk indbetalingen ”100 år” og vi sender halvdelen af dit bidrag til kræftens bekæmpelse. Tak for støtten. Med venlig hilsen Søren Wiborg Formand Socialdemokratiet i Vallensbæk images  

 • Henrik Rasmussen skræmmer medarbejdere til tavshed…

  Det var dog en beskæmmende artikel om skolevæsnet i Vallensbæk, som Sydkysten havde den 12. juli. Det var beskæmmende at opleve en borgmester, som gerne vil være moderne, udvise lederegenskaber, som hører en for længst svunden tid til. Borgmester Henrik Rasmussen må tilbage på skolebænken og lære at respektere sine medarbejdere, også dem han er uenig med. Skolereformen har været en stor forandring for mange medarbejdere. Al erfaring med reformer i den offentlige sektor viser, at medarbejderne lige skal bruge lidt tid på at tilpasse sig de nye arbejdsformer. Der skal være plads til at ytre sin uenighed og også plads til at lytte. Man løber jo desværre den risiko at blive klogere, hvis man lytter til sine medarbejdere, og den risiko er Henrik Rasmussen tilsyneladende ikke villig til at løbe. Ombudsmanden har den ene gang efter den anden understreget, at ytringsfriheden også gælder for offentligt ansatte. Det er trist at medarbejderne i Vallensbæk er så skræmte, at de kun tør udtrykke sig anonymt. Socialdemokraterne vil foreslå, at Henrik Rasmussen benytter sommeren til at få et dementi i Sydkysten, for han må da bestemt være fejlciteret – flere steder i den 2 sider lange artikel. Som både Michell Obama og Melania Trump siger med fælles mund: ”Man skal behandle folk med respekt, også selv om man er uenig med dem!” Jeg vil opfordre Henrik Rasmussen til af følge lidt med i international politik. Man kan lære meget. Socialdemokraterne er bekymret over meddelelsen om, at Vallensbæk har svært ved at tiltrække uddannede lærere. Vi er oprigtigt bekymret for vores børn og unge. Vallensbæk er desværre også i den situation, at det er vanskeligt at tiltrække uddannede pædagoger til vores daginstitutioner. Noget tyder på, at det er et generelt problem for Vallensbæk, og hvis det ikke snart vender, så må vi kigge på nogle af de værktøjer, som også har betydning for den manglende søgning til Vallensbæk. Hvis lønnen er et parameter, så kan det ikke nytte bare at skyde det ud til hjørne. Hvis kommunalbestyrelsen vil have flere uddannede medarbejdere til kommunen, så må vi kigge i hele værktøjskassen og dermed også på lønnen. Der var nu også et lidt muntert citat i artiklen. Henrik Rasmussen er citeret for at følgende: ”Vallensbæk er den kommune på Sjælland, der bruger flest penge pr. elev!” Det er lidt muntert, at en konservativ borgmester nu bryster sig af, at kommunen på et område er storforbruger af penge på service. Det er lidt muntert fordi Henrik Rasmussen tidligere har været stolt af, at Vallensbæk havde de laveste administrationsomkostninger pr. borger i hovedstaden og ved den lejlighed udtalte: ”Kvalitet og ordentlig service ikke kun handlede om at bruge flest penge!” Også her må Henrik Rasmussen være citeret forkert, for alene i Region Hovedstaden er der mindst 8 kommuner, der bruger flere penge pr. elev i folkeskolen.  Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S  

 • 2016.05“... ...”
 • Borgmester Henrik Rasmussen spiller unødvendigt med musklern ...

    Det er ellers noget af en svada borgmester Henrik Rasmussen i Sydkysten den 17. maj 2016 får fyret af mod Carina Andersen, den nu afgående forpagter af Sportcafeen i Vallensbæk Idrætscenter. Henrik Rasmussen - vi ved godt, du er borgmester og repræsenterer flertallet i kommunalbestyrelsen, derfor er dit personangreb i lokalavisen også helt unødvendigt. Du har selv været ude med riven, da forpagteren fik nævnt to embedsmænd med navn i et opslag på Facebook. Modsat Carina så kender du spillereglerne, og dit angreb er under lavmålet. Sportscafeen er ikke en af de store virksomheder, vi alle gerne ser lægge deres hovedkvarter i kommunen, men derfor skal en lille lokal iværksætter alligevel behandles med respekt og særligt af kommunens øverste folkevalgte. Carina Andersen har sat familiens økonomi på spil i forsøget på at få banket Sportscafeen op til en levevej. Familien har i længere tid kun levet af en indtægt, og det var ikke af overskuddet fra Sportscafeen. Carinas nærmeste familie har også hjulpet til i køkkenet og bag disken. Et sådan offer har kun de færreste af de nye store virksomheder i Vallensbæk kunnet matche. De har stort set alle en større pengetank i ryggen og i forvejen et produktionsapparat på plads. De skal såmænd nok klare sig. For Socialdemokraterne er det ikke betryggende, at borgmesteren kun klapper disse virksomheder på ryggen. Der skal også opbakning til de små iværksættere, og her må Henrik Rasmussen altså mande sig op og klinke skårene i forhold til et ordentligt og respektfuldt samarbejde med nye små iværksættere. Man skal ikke sparke nedad, når man har en stor forvaltning med jurister, økonomer m.v. i ryggen og så demonstrere sin magt over for en lille iværksætter, som gerne ville gøre en forskel for brugerne af Idrætscentret. Det er simpelthen nedladende og arrogant optræden og hører ingen steder hjemme. Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S

 • Unfair behandling af forpagteren af Sportscafeen i Vallensbæ ...

    Unfair behandling af forpagteren af Sportscafeen i Vallensbæk Det er med nogen underen at Socialdemokraterne har fulgt forløbet med opsigelsen af Sportscafeen i Idrætscentret i Vallensbæk. Ja, der har været fodfejl fra begge sider, men summen må være, om kommunens konservative flertal med borgmesteren i spidsen overhovedet var interesseret i at fortsætte samarbejdet med en besværlig, insisterende og engageret forpagter. Socialdemokraterne sidder tilbage med et indtryk af, at borgmesteren har lovet forpagtningen ud til anden side! Det kan bestemt ikke være forpagterens engagement, som har været udslagsgivende for holdningen til forpagteren. Brugerne af Idrætscentret havde fået en spændende iværksætter, som ud over de sædvanlige aktiviteter i en café i et Idrætscenter også tog initiativ til babyyoga, bankospil, salg af juletræer, gode selskabstilbud, dagens ret osv. Forpagteren bad også i mindelighed om at foreningerne foretog deres indkøb gennem hende, idet det er vanskeligt at få tilstrækkelig omsætning til at leve af Sportscafeen, hvis foreningerne køber øl, vand, kaffe m.v. uden om Sportscafeen. Det var indtrykket, at foreningerne over en bred kam bakkede op om det ønske. Det er ikke helt klart, hvad der var den direkte årsag til at forpagteren formentlig i vrede eller afmagt besluttede at opsige forpagtningen. Det må dog ligge klart at forvaltningen ikke har handlet selvstændigt, men med opbakning fra borgmesterkontoret, ellers giver tingene ingen mening. Forpagteren oplevede massiv opbakning fra brugerne og meddelte Vallensbæk Rådhus, at hun trak sin opsigelse tilbage. Det er beskæmmende, at forpagteren ikke hørte fra rådhuset, hverken i forbindelse med opsigelsen eller tilbagetrækningen af opsigelsen før borgmesteren meddelte, at det juridisk ikke var muligt at trække opsigelsen af forpagtningen tilbage. Borgmesteren opfordrede samtidig til at tage en dialog med forvaltningen! Det er lidt selvmodsigende, at borgmesteren meddeler forpagteren, at man ikke kan trække opsigelsen tilbage og samtidig opfordrer til dialog! Hvad er formålet med dialogen, hvis forpagtningen alligevel betragtes som opsagt? Socialdemokraterne har deltaget aktivt i debatten på Facebook og er også blevet beskyldt for kun at deltage i ”de lette” sager. Forpagteren har så imødegået denne beskyldning i et opslag, hvor hun tilkendegiver, at Socialdemokraterne har givet støtte, gode råd og opbakning hele vejen også selv om der ikke har været presse tilstede. Løbet synes at være kørt og Socialdemokraterne ønsker den afgående forpagter held og lykke med fremtiden. Du har gjort en forskel for brugerne i Idrætscentret og har gjort det rigtig godt. Der kommer så åbenbart snart en ny forpagter med de lokale kontakter i orden. Alligevel vil Socialdemokraterne arbejde for, at kontrakten med en ny forpagter bliver krystalklar. Hvis vedkommende skal overleve længere tid en 8-10 måneder, så skal drikke- og fødevarer i Idrætscentret sælges gennem forpagteren.   Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokratiet SW_S

 • 2016.03“... ...”
 • Fredsvalg til Vallensbæk Sogns Menighedsråd er desværre afly ...

    Fredsvalg til Vallensbæk Sogns Menighedsråd er desværre aflyst… Socialdemokraterne har atter forsøgt at bane vejen for et fredsvalg til Vallensbæk Sogns Menighedsråd den 8. november 2016. Der var ellers tæt på enighed mellem de nuværende 3 grupper, der er repræsenteret i Menighedsrådet om at lave en fællesliste mellem de konservative, Socialdemokratiet og Kirkelisten. Der var dog ikke lavet aftaler om en bestemt kirkepolitisk retning, men når først valget er overstået, så plejer de valgte hurtigt at finde en fælles retning. Det er så Kirkelisten, som alligevel ønsker et kampvalg. Det virker lidt ”fjollet” at insistere på et kampvalg i demokratiets ånd, når kun godt 10 % af de stemmeberettigede sognebørn deltager i valghandlingen. Der er heller ikke noget, der tyder på, at mandatfordelingen ændres væsentligt i forhold til i dag. Det er de politiske partier med den største organisation bag sig, der løber med de fleste stemmer. Efterhånden er det kun ganske få sogne, som endnu afholder kampvalg til menighedsrådet. Jeg vil opfordre Kirkelisten til at revurdere sin beslutning og lade det nuværende Menighedsråd gennemføre en fredsvalgshandling. Såfremt Kirkelisten fastholder, at fredsvalg ikke er en mulighed, så stiller Socialdemokratiet selvfølgelig op med en liste og et program. Socialdemokratiet går bl.a. til valg på, at Menighedsrådet skal sælge den såkaldte kirkegrund ved Vejlegårdsparken hurtigst muligt. Med opførslen af Hellig Trekongers Kirke i Landsbyen bliver der ikke behov for endnu en kirke i Vallensbæk. Der er allerede fremsat et attraktivt købstilbud, som bl.a. medfører, at Menighedsrådet slipper for eventuelle udgifter til byggemodning og jordrensning af grunden. Socialdemokratiet vil også gå til valg på, at konfirmationsforberedelserne flyttes fra 7. klasse til 8. klasse, hvor eleverne er mere modne til at reflektere over undervisningen. Jeg håber Kirkelisten besinder sig, så vi ikke unødigt skal ulejlige sognebørnene til valgurnerne, når der stort set er konsensus om kirkepolitikken i Vallensbæk Sogn.   Søren Wiborg Formand for Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S

 • 2016.02“... ...”
 • Børne- og ungeråd for kommunalbestyrelsen Vallensbæk

    Socialdemokraterne forslår at Børne- og Kulturudvalget drøfter muligheden for at etablere børne- og ungeråd for kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Sagsfremstilling: Socialdemokraterne har tidligere (10 år siden) forslået, at der skulle være en demokratidag i Vallensbæk, hvor børn og unge inviteres til at være kommunalpolitikere for en dag. Forslaget nød ved den lejlighed ikke opbakning. Nu er der så nye tider i både Vallensbæk og resten af landet. Folketinget afholder en årlig ungdomsparlamentsdag. Mange kommuner har ligeledes årlige kommunalbestyrelsesdag, hvor kommunalbestyrelsen/ byrådet er erstattet af børn og unge fra kommunen. Lokalt er det ønsket at udvide brugerrådende i Ridecentret og Idrætscentret med unge mellem 15 og 18 år. Det er en smuk tanke at involvere de unge i demokratiets vilkår i Vallensbæk. Socialdemokraterne finder imidlertid, at ambitionen er utilstrækkelig, hvis det er ønsket at involvere og inddrage flere børn og unge i lokalpolitik. Nogle kommuner er gået endnu videre og har nedsat egentlige børn- og ungebyråd, som har til opgave at beskæftige sig med spørgsmål som vedrører kommunens børn og unge. Til inspiration i den fortsatte debat er indsat konceptet for Horsens kommune. Børne- og Ungebyråd (HBB) Horsens Børne- og Ungebyråd (HBB) har eksisteret siden 1994. Formål og målsætning  HBB beskæftiger sig med alle spørgsmål som vedrører børn og unge fra Horsens Kommunes kommunale og private grundskoler – i skolen og fritiden. HBB skal • give børn og unge indflydelse på de beslutninger, som vedrører dem, for på den måde at være med til at forbedre børn og unges trivsel og arbejdsmiljø • være med til at skabe venskab, tolerance og forståelse mellem børn og unge • have reel indflydelse og inddrages konkret i forhold, der angår børn og unge i Horsens • fremme samarbejdet mellem skolernes elevråd • give børn og unge indsigt i og forståelse for de demokratiske processer • informere om børn og unges rettigheder, både generelt og på skolen, i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Struktur Som medlemsskolen anerkendes enhver kommunal og privat grundskole med elevråd i Horsens Kommune. Hver medlemsskole vælger hvert år to repræsentanter til HBB. Repræsentanterne vælges normalt blandt medlemmerne af skolens elevråd fra 7. klasse og op. På skoler uden overbygning kan repræsentanterne vælges blandt eleverne på de 2 ældste årgange på skolen. Mødevirksomhed og arbejdsgrupper  Der afholdes hvert skoleår to offentlige HBB-møder i Byrådssalen på Horsens Rådhus samt yderligere 6 møder for hele HBB, ligesom der afholdes møder i nogle af de nedsatte arbejdsgrupper i løbet af skoleåret. Læs mere og se billeder fra nogle af HBB´s aktiviteter på Ungdomsskolens hjemmeside Kontakt  Kontakt til HBB sker gennem børne- og ungebyrådskontaktperson XX, Ungdomsskolen

 • 2015.11“... ...”
 • DF er ansvarlig for besparelser i Vallensbæk

  Hvor er det trist at erfare at et folketingsmedlem, som Kenneth Kristensen Berth (KKB) fra Dansk Folkeparti simpelthen ikke ved, hvad der foregår omkring ham. I en kommentar i Sydkysten den 10. november 2015 om DF’s ansvar for minusvækst i Vallensbæk, indleder KKB: ”Mattias Tesfaye, der ikke har fået en ordførerpost i Socialdemokratiet, og derfor tilsyneladende har tid til at lave spekulative læserindlæg…”   Udtalelsen illustrer meget godt, hvor lidt KKB egentlig følger med og nok har gabt over for meget med sit dobbeltmandat. Mattias Tesfaye skaffede efter kun 3 uger som socialdemokratisk erhvervsskoleordfører Erhvervsskolerne ekstra 150 mio. kr. til nye maskiner til undervisningen.   Sådanne resultater kan KKB ikke prale af. KKB er i øjeblikket mest kendt for at have talt usandt i et radioprogram om retsforbeholdet. KKB blev efterfølgende udstillet af DR’s Detektor.   KKB kan ikke tale sig uden om, at DF’s støtte til den Venstreledet regering har medført besparelser i Vallensbæk på 10 mio. kr. i 2016. Den besparelse er nødvendig, fordi KKB støtter finansloven, som det kommunale omprioriteringsbidrag på 1 % hvert af de følgende 4 år bliver en del af. I skrivende stund, ser det også ud til at knibe med DF’s gyldne valgløfter. Gratis transport til de ældre, højere løn til offentligt ansatte og meget andet løb fra DF’s gyldne haner. Noget tyder på, at Liberal Alliance og de konservative trækker det længste strå og kommer igennem med store skattelettelser, og det er så i al væsentlighed taget fra børnefamilier og ældreomsorg i kommunerne.   Kenneth Kristensen Berth har et stort medansvar for nedskæringerne for børn og ældre i Vallensbæk.  Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne Vallensbæk kommunalbestyrelse SW_S    

 • 2015.10“... ...”
 • DF’s budgetforslag gavner ikke trafiksikkerheden

    Det er altid en prøvelse, at se Kenneth Kristensen Berths kommentarer til et læserindlæg i lokalaviserne. Således også denne gang i Sydkysten den 2. oktober 2015, hvor han kommenterer på Socialdemokraterne, Venstre, SF og Konservatives budgetforlig for 2016 i Vallensbæk.  DF valgte uansvarligheden og står uden for budgetforliget. DF’s budgetforslag bærer præg af hastværk og venstrehåndsarbejde og er uden hensyntagen til borgernes ve og vel. Et af DF’s forslag vil spare en rundkørsel væk i et af kommunens farligste vejkryds Golfsvinget/Vallensbæk Torvevej. Der har været mange færdselsuheld i det kryds og også med personskade til følge. Udover de menneskelige og sociale omkostninger, så har trafikøkonomer beregnet at en tilskadekomst i trafikken i gennemsnit koster samfundet 4,6 mio. kr. Det er et faktum. I perioden 2009 til 2014 er der registreret 6 tilskadekomne i det kryds. En udgift for samfundet på ca. 28 mio. kr. og alligevel vil DF fjerne et trafiksikkerhedsanlæg til 3,5 mio. kr. Den relativt beskedne udgift vil reducere både de menneskelige og økonomiske omkostninger. Forslaget illustrerer meget fint DF’s er meget optaget af populisme end ansvarlighed.  Kenneth Kristensen Berth holder sig heller ikke for god til at sparke en usandhed eller to ind i sine kommentarer. Forligspartierne er enige om, at støtte både handicaprådets arbejde og det frivillige arbejde, som mange Vallensbækkere heldigvis er gode til. Hvis Kenneth Kristensen Berth var blevet bare lidt længere i forhandlingslokalet, så havde han også vidst, at pengene til mere frivillighed i Vallensbæk ikke går til ”ZOO-kort til flygtninge”. Kenneth Kristensen Berth får lige flettet endnu en usandhed ind. idet han påstår, at årsagen til støtten til Handicaprådet er at ”de 50.000 kr. er gået til Søren Wiborgs partifælle, Claus Sørensen i Handicaprådet”. Den kommentar viser jo meget godt, hvor lidt Kenneth Kristensen Berth og Dansk Folkeparti egentlig ved om lokale forhold. Claus Sørensen sidder ikke i Handicaprådet i Vallensbæk, men er derimod formand for Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling i Vallensbæk, hvilket jo er noget ganske andet. Alligevel gøres usandheden odiøs med en kommentar om Claus Sørensens politiske tilhørsforhold. Selv om Kenneth Kristensen Berth er en belæst herre og er cand. mag. i historie, så kniber det noget at følge med i lokalhistorie. Endnu et bevis på hvorfor mange partier forbyder dobbeltmandater. Man mister overblikket, når man både skal være folketingspolitiker og kommunalpolitiker.   Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S  

 • 2015.09“... ...”
 • DF’ers dobbeltmandat koster overblikket

  Anskuelighedsundervisning på højt plan. Man ser, hvorfor mange partier ikke tillader dobbeltmandater. Kenneth Kristensen Bert (KKB), kommunalbestyrelsen i Vallensbæk og folketingsmedlem har valgt at stå uden for et ellers bredt budgetforlig. KKB har i stedet lidt respektløst i 11. time lige rystet nogle populistiske og uambitiøse ændringsforslag ud af ærmet. Der bliver strøet med lind hånd, hvor DF føler, at vælgersegmentet kan øges. Helheden er en detalje. Et par eksempler: Udmeldelse af miljølaboratoriet Gate 21. Det vil ærgre de mange borgere, som er generet af trafikstøj i Vallensbæk. Gate 21 undersøger i øjeblikket muligheden for, at Vallensbæk kan deltage i forsøg med bekæmpelse af trafikstøj. Det vil ikke være muligt uden medlemskab af Gate 21.

  Et andet eksempel er renoveringen af mødefløjen på Rådhuset, som KKB ikke kan støtte. Uden en nødvendig renovering vil omfanget af kommunal reservation af Idrætscentret være stigende, hvilket i høj grad vil genere idrætslivet i Vallensbæk. Det er hensigten, at lægge flere af disse arrangementer på Rådhuset, men det er ikke en mulighed i dag. Så er det også lidt tosset at have så mange kvadratmeter liggende ubrugt hen, hvis de i stedet kunne blive brugt af kommunens mange foreninger til møder, konferencer eller lign. Rådhussalen er også borgernes og skal selvfølgelig bruges af borgerne. KKB’s ændringsforslag er useriøse og præget af hastværk, og kan formentlig tilskrives KKB’s dobbeltmandat, der koster overblikket. Det er en ommer.

  Socialdemokraterne, Konservative, Venstre og SF har indgået et ansvarligt budgetforlig for økonomien for 2016. Ikke noget prangende forlig grundet Claus Hjorts og Venstres krav om store besparelser i de kommunale budgetter. Det er dog et forlig, som vi kan være bekendt med fastholdelse af et rimeligt serviceniveau og et anlægsprogram som imødekommer det stigende befolkningstal. 

  Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne Vallensbæk kommunalbestyrelse SW_S

   

 • Debat om Ryanair og indsats mod social dumping

  17. september 2015 - kl. 19.30 - Højrupgård   Paneldebat med forbundsformand John Dybart, Serviceforbundet og MF Joachim B. Olsen, LA om fagbevægelsens blokade mod Ryanair og indsatsen mod social dumping. [table id=10 /] Hamburgerryg med hvide kartofler og stuvede ærter/gulerødder og asparges. Flutes **Spisning for tilmeldte starter kl. 18.30 og prisen for mad er 75,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning og arrangementer på vores hjemmeside eller hos kassereren Svend-Erik Vogt, 2330 2458 e-mail: sevo@webspeed.dk eller formanden Søren Wiborg, 2488 0911 e-mail: wiborg@wibo.dk.

 • 2015.06“... ...”
 • Kære Vallensbækker - tak på vegne af Mattias Tesfaye

    Kære Vallensbækker - tak på vegne af Mattias Tesfaye  Du skal have tusinde tak for din stemme på Socialdemokratiet i Vallensbæk og særligt for de mange personlige stemmer til Mattias Tesfaye. 2401 vælgere satte kryds ved Socialdemokratiet, hvilket gjorde partiet til kommunens største med en opbakning på 26,9 %. Vallensbæk har med Mattias Tesfayes valg til folketinget valgt et folketingsmedlem, der er lokalt forankret på Vestegnen.   Nu skal Mattias lige have lov at fordøje valget, men ellers arbejder Mattias videre med det han gik til valg på. En styrket indsats mod social dumping, nidkærhed med hensyn til at skaffe unge praktikpladser og en indsats for at hjælpe støjplagede Vallensbækborgere. Der er nok at tage fat på, men det vigtigste er, at Vallensbæk har fået et folketingsmedlem, der vil arbejde for Vestegnen.   Endnu engang tak for støtten. Der er noget at bygge videre på.  Søren Wiborg Formand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S

 • 2015.05“... ...”
 • DIAS på Vallensbæk Station skal gentænkes

    Den digitale kunsthal – DIAS. Man skal aldrig være bleg for at indrømme, at man er blevet klogere. På Vallensbæk Portalen skrev en borger om Vallensbæk Station og DIAS. Kort og godt var der uhumsk og kunsten var svær at forstå. Debatten viste, at rigtig mange borgere havde samme oplevelse.   Jeg kommer ikke længere så tit på Vallensbæk Station, men har dog været forbi fornylig og mente at kritikken var noget overdrevet. Jeg kørte så forbi igen og så på det med nye øjne, og må give de saglige kritikere ret. Vallensbæk Station er mere nedslidt end jeg huskede og særligt projektet Ghost hører ikke hjemme på et offentligt sted, hvor det skal være trygt at gå forbi for alle. Mange har ikke andre valg, fordi de nu engang skal have toget.  Jeg har derfor været i kontakt med vores forligspartner fra C om oplevelsen, og der er nu taget forskellige initiativer til at gøre noget aktivt for at ændre tingenes tilstand. Det skal være en god oplevelse at komme på Vallensbæk Station.  Gulvet skal saneres og de skrækkelige klinker på væggen skal udskiftes med lysere klinker. Det må også være muligt at gøre noget ved lyssætningen, når de forskellige lysfirmaer er så langt fremme med den betydeligt billigere LED-belysning. Samlet må det være muligt at gøre tunnel og trappeopgang mere tryg med en forholdsvis beskeden indsats enten den er kommunal eller DSB skal bidrage. Jeg håber at flertallet i kommunalbestyrelsen har vilje til at se konstruktivt på nye løsninger.   Jeg tror stadig på kunstprojektet, men rammerne skal være i orden og de sagesløse borgere skal ikke generes af kunsten, så man ikke tør bruge offentlige transportmidler. Jeg har også det synspunkt, at hvis der ikke inden for relativ kort tid er mulighed for at gøre stationen mere tryg, så vil DIAS ikke få succes. Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S  

 • 2015.04“... ...”
 • Børn og unge i Vallensbæk interesserer ikke DF

  Børn og unge i Vallensbæk interesserer ikke DF  Det var en usædvanlig afbalanceret og rolig tone Kenneth Kristensen Berth (KKB)anlagde i Sydkysten den 17. april 2015. KKB har ikke tidligere stået tilbage for at bruge betydeligt skarpere ”skældsord” om politiske modstandere end ”populist” og ”stemmefisker” både i læserbreve og på Facebook. KKB har siddet i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk i lidt over 5 år og har ikke tidligere vist en sådan omsorg for kommunens børn og unge. KKB politiske interesseområder har hidtil været større landspolitiske temaer som skulle drøftes i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Det ny fundne lokale politikområde klæder dog KKB. KKB’s læserbrev omhandlede den nye ledelsesstruktur i folkeskoler og daginstitutioner i Vallensbæk. Kommunalbestyrelsen er helt enig i at processen og dialogen kunne have været bedre i forhold til forældre og medarbejdere. Det er der rettet op på. Så det giver ingen mening at udsætte den endelige beslutning længere i forhold til skolestart om godt 3 måneder. Det vil blot give usikkerhed om ledelsesrummet, og det er der bestemt ikke brug for. Der er brug for at kommunalbestyrelsen tager ansvar og viser en klar retning. Det har så et markant flertal uden om DF. Langt hovedparten af børn, forældre og ansatte vil næppe mærke den nye ledelsesstruktur fordi der stadig er lokal ledelse. De, der forhåbentligt vil få glæde af den ændrede ledelsesstruktur, er de børn, som tidligere faldt ned mellem to stole i overgangen fra f.eks. daginstitution til folkeskole. Det tror jeg sagtens at forældrene kan se fornuften i. Nok om det. Jeg savner en kommentar fra KKB om Dansk Folkepartis karakterkrav for at komme i gymnasiet. Kravene er udstukket i forbindelse med forhandlingerne om gymnasiereformen. Dansk Folkepartis karakterkrav vil hindre 40 % af Vallensbæk unge i at komme i gymnasiet. Kravet vil være en katastrofe for Vestegnens gymnasium CPH Vest. Det er ikke et krav det nyder opbakning fra Socialdemokraterne. Vi har det grundlæggende synspunkt, at det skal være muligt for hovedparten af vores unge at komme i gymnasiet, hvis de ellers har interessen og modenheden. Så skal rigide karakterkrav ikke hindre dem i at komme på gymnasiet.   Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne Vallensbæk kommunalbestyrelse SW_S  

 • 2015.02“... ...”
 • Mennesker først – men ikke i Vallensbæk

    Mennesker først – men ikke i Vallensbæk Det varmede, da den nyvalgte konservative formand Søren Pape i en husstandsomdelt folder i Vallensbæk stod frem med budskabet ”Mennesker først”. At det så er et ofte brugt og velgennemprøvet slogan, bør man se stort på. Min konservative borgmester Henrik Rasmussen var også med i folderen, og han støttede op om slogan og Søren Papes synspunkter i folderen. Jeg fulgte opfordringen og skrev både til Søren Pape og Henrik Rasmussen med gode forslag til, hvordan de konservative kunne få lidt større opbakning end blot 3-4 % af vælgerne. Jeg foreslog bl.a. at de skulle droppe løftebryderen Lars Løkke Rasmussen. Du ved ham der kun vil være statsminister, hvis der kommer 0-vækst. Det har Løkke så droppet og vil gerne være statsminister alligevel, uanset vækstens størrelse. Man kan se henvendelsen på vores hjemmeside www.socval.dk. Tilbage til det mere alvorlige. Sloganet ”Mennesker først” klinger hult, når man hører, hvordan det konservative flertal med bormesteren i spidsen så behandler mennesker, som bor i Vallensbæk. Jeg har kontakt med en enlig mor med 4 børn, som desværre ikke kan få forlænget lejemålet i en fremlejet bolig i kommunen. Det har hidtil kun været rygter, at enlige forsørgere forsøges eksporteret ud af kommunen, hvis de henvender sig til forvaltningen. Den enlige kvindelige forsørger blev tilbudt en lejlighed i enten Vordingborg eller Slagelse. Hvis det er korrekt, så burde sloganet ændres til ”Økonomi først – herefter mennesker”. Det medgives, at personsager, kan være komplicerede, men Socialdemokraterne har det grundlæggende synspunkt, at vi skal sørge for vores egne borgere, og strække os langt, for at kunne imødekomme ønskerne, så børnene kan blive i skolen, i daginstitutionerne og i nærmiljøet med kammerater og venner. Før man kan løfte denne opgave er det tom snak at lave husstandsomdelte foldere med slagord som ”Mennesker først”!  Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S    

 • Udtalelse fra generalforsamlingen 18. februar 2015

    Socialdemokraterne i Vallensbæk Udtalelse fra generalforsamlingen Socialdemokraterne startede generalforsamlingen med et øjebliks stilhed for at ære de to helt uskyldigt dræbte personer i weekends tragiske terrorhandling i København. Tankerne går til de dræbtes familier og efterladte. ...
  Angrebet på Krudttønden og Synagogen i København var et angreb på det åbne og demokratiske samfund som er opbygget gennem generationer i Danmark. Socialdemokraterne udtrykker stor beundring for politiets indsats, særligt de ofre som de 5 sårede politifolk ydede, da de stillede sig i forreste række for at beskytte og værne befolkningens sikkerhed. Det er vores opfattelse, at dette ikke er en kamp mod islam, men derimod en kamp mod ekstrem ondskab under dække af religiøs fanatisme. Socialdemokraterne støtter op om statsminister Helle Thorning-Schmidts udtalelse i dagene efter ugerningen: ”Vi står foran nogle svære dage, hvor vores sammenhold vil blive testet. Men i Danmark vil vi aldrig bøje os for vold. Ingen skal slippe af sted med at angribe det åbne, frie og demokratiske danske samfund. Det er tid til sammenhold i Danmark. Vi står skulder ved skulder. Muslimer, jøder, kristne. Mennesker af forskellig politisk overbevisning. Vi står sammen som danskere. Ligesom vi står sammen med de demokratiske og frie lande omkring os.” Vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen den 18. februar 2015. Søren Wiborg Formand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S

 • DF’er må have en trist hverdag

    Jeg har lige set artiklen i Folkebladet om Vallensbæks placering på det sociale indeks. En sag vi behandlede i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk på Socialdemokraternes foranledning. Man sidder lidt tilbage med en fornemmelse, at DF vil have eneret på at tale ældre og handicappedes sag. Det er lidt grinagtigt, når man nu ved at Kenneth Kristensen Berth (KKB) tidligere har stemt for nedskæringer til de ældre og handicappede for mere end 2 mio. kr. Nu er hustruen så også blevet valgt ind, så sker det næppe igen. Jeg forstår slet ikke KKBs tilgang til sagen. Han må jo åbenbart synes, at det er en fin placering, at Vallensbæk er i den dårligste halvdel af kommunerne når det handler om samarbejde på handicapområdet. Socialdemokraterne har større ambitioner på kommunens og borgernes vegne. Jeg forstod på debatten i kommunalbestyrelsen, at de konservative heller ikke synes, at det var en god placering og heldigvis opnåede vi enighed om de to ændringsforslag fra de konservative og socialdemokraterne, så vi kigger fremad og ser om ikke vi kan gøre tingene lidt bedre. DF var statist i det kompromis. KKB står derfor ret alene med sit synspunkt, at Socialdemokraterne ville ”slå politisk mønt på denne sag”. Plat kommentar for det er jo normalt et felt som selv samme KKB behersker til fuldkommenhed. Der var ansvarlige politiske partier i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk længe før, der overhovedet var tænkt på DF eller KKB. Hvis du havde hørt ordentligt efter i debatten, så ville du også have hørt, at Socialdemokraterne havde mere på paletten end en handicappris. Vi har i alle årerne arbejdet for et bredt netværk på handicapområdet, samt et godt og åbent samarbejde mellem Handicaprådet og kommunalbestyrelsen, hvilket KKB ville have vidst, hvis han havde deltaget i møderne i Handicaprådet. Du må vise dig lidt mere blandt borgerne, og så lade være med at tro, at du har patent på at arbejde for bedre forhold for ældre og handicappede. Det har du ikke, og det er lidt trist, at du synker så lavt. Niels Karlsen Socialdemokraterne i Vallensbæk Medlem af Socialudvalget og Handicaprådet. Niels Karlsen

 • 2015.01“... ...”
 • Kære partiformand Søren Pape Poulsen og borgmester Henrik Ra ...

  Stor overraskelse i dag, da postkassen blev åbnet. Et næsten personligt brev fra den konservative partiformand og så min borgmester. De opfordrede til at komme med gode ideer. Det har jeg så benyttet mig af og har sendt dem en e-mail. Kære partiformand Søren Pape Poulsen og borgmester Henrik Rasmussen. Tusinde tak for jeres brev, der landede i familiens postkasse i dag. Det er jo ikke hver dag, man får en næsten personlig henvendelse fra en af landets partiledere og så min egen borgmester.
  Jeg vil tage handsken op og komme med et par indspark til, hvad du – Søren Pape - kunne tage op efter et folketingsvalg. 1: Du skulle først og fremmest droppe din støtte til Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Han har lidt svært ved at holde sine løfter. F.eks. lovede han sidste år, at han ikke ville være leder af en regering, hvis ikke den kunne komme igennem med ”0-vækst”. Det løfte holdt en god måneds tid, da han erfarede, at DF ikke ville være med til den øvelse. Nu har han så stampet i gulvet og vil kun være statsminister, hvis håndværkerfradraget genindføres med tilbagevirkende kraft. Det kan da ikke være i konservativ interesse, at skatteyderne skal give støtte i størrelsesordenen 1 mio. kr. pr. skabt job! Her kommer så et nyt og helt gratis forslag. Hvis du virkelig kan finde 1,5 mia. kr. til en boligjobordning, så synes jeg, du hellere skal bruge en del af pengene til at skabe flere praktikpladser i landets virksomheder. Hvis der stadig er penge til overs, så giv kommunerne mulighed for at øge anlægsinvesteringerne. 2: Se dig lidt rundt i kongeriget. Flere steder i landet arbejder C og A rigtig godt sammen. I Gentofte har C og A indgået nogle af landets mest vidtrækkende aftaler om Arbejds- og Sociale klausuler. I Vallensbæk er der også et fint samarbejder. C og A har lavet nogle barske økonomiske aftaler på et tidspunkt, hvor det var tvingende nødvendigt af hensyn til kommunens økonomiske selvstændighed. Der er ingen tvivl om, at det gode samarbejde vil fortsætte og begge partier har stort set enslydende visioner for udvikling af vores bycenter og området omkring Vallensbæk Rådhus. 3: Lyt til dine byrødder i landets kommuner, når det handler om folkeskolens udvikling. Det er fint, at C kom med i folkeskoleforliget i 11. time, men jeres forbehold mod f.eks. tvungen lektiecafé bør I droppe, da behovet er anderledes, når man først kommer helt tæt på børnenes dagligdag og udvikling. 4: Prøv at se om du ikke kan bruge dine nye mandater bedre. Undersøg muligheden for at lave et samarbejde henover midten fremfor at genoptage den ensidige blokpolitik fra 00’erne. En halsløs gerning, som næsten har udslettet det konservative folkeparti på landsplan. Du er velkommen til at ringe…. Med venlig hilsen Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokratiet i Vallensbæk SW_S

 • Henrik Rasmussen holder borgerne for nar

    I disse dage har borgerne mulighed for at deltage i en SMS-afstemning om et nyt navn til Fremtidens Borgerhus. I enighed besluttede kommunalbestyrelsen, at alle borgere kunne indsende navneforslag til vurdering af en jury, hvorefter de 3 bedste navneforslag skulle deltage i en SMS-afstemning via kommunens hjemmeside. Juryen vurderede de indsendte navneforslag, og kom frem til at de tre bedste og begrundede forslag var 1: Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, 2: Vallensbæk Borgerhus (Bibliotek og Borgerservice), 3: Vallensbæk Bibliotek og Borgerservice. Navneforslagene blev bragt videre til Børne- og Kulturudvalget. Her støttede 4 konservative, 1 socialdemokrat og 1 SF’er, at det var de 3 forslag, der blev bragt videre til SMS-afstemningen. Så langt, så godt med enigheden. I 11. time dukkede så et nyt forslag op fra den konservative gruppe – Vallensbæk Kultek. Forslaget var åbenbart et kompromis i den konservative gruppe og efterlod et indtryk af en munter og respektløs intern debat i Gruppe C. Navnet ”Kultek” var ikke begrundet, og var derfor blevet afvist af Juryen. Der var ingen vejledning til udtalen, hvilket efterlader flere muligheder. Kulte-K, KULTek, KULtek osv. Det er respektløst og nedladende overfor de borgere, som skal bruge institutionen. Det kunne formentlig været et udmærket navn, hvis der kun var tale om en kulturinstitution, men institutionen huser også Borgerservice. Tænk tanken: En af vores ældre medborgere skal have støtte til begravelse, bistand, handicaphjælp eller lign. og får at vide, at du skal henvende dig i Kulte-K for hjælpen. Henrik Rasmussen – din behandling af denne sag har været helt respektløs, og du holder borgerne for nar. Socialdemokraterne vil opfordre deltagere i SMS-afstemningen, at stemme på et af de 3 navneforslag som i første omgang nød opbakning fra en markant del af Børne- og Kulturudvalget. Vi støtter selv forslag nr. 1. Søren Wiborg Gruppe Formand Socialdemokraterne Vallensbæk Kommunalbestyrelse SW_S  

 • Statsministerens nytårstale 2015

    Fik du ikke hørt Helle Thorning-Schmidt nytårstale kan du læse den her. Læs nytårstalen her  

 • dec 2014
 • nov 2014
 • okt 2014
 • sep 2014
 • aug 2014
 • jul 2014
 • jun 2014
 • maj 2014
 • apr 2014
 • mar 2014
 • feb 2014
 • jan 2014
 • 2014.10“... ...”
 • Pavillon til Sommerfuglen er sendt til tælling (tørring)…

  Pavillon til Sommerfuglen er sendt til tælling (tørring)… Det er noget pinligt, at borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk, til Sydkysten udtaler, at S og DF skulle have fremsendt forslag til budget 2015, hvis vi ønskede opført en ny bygning til daginstitutionen Sommerfuglen. Som det fremgik af artiklen, så ønskede de konservative at opføre en pavillon, som man havde kasseret på Amager Hospital. En forudsætning for at kunne fremsætte ændringsforslag er, at kommunalbestyrelsen kender status på en given sag. Kommunalbestyrelsen blev først bekendt med den nye pavillonløsning den 23. september 2014, hvilket var en uge efter, at partierne kunne fremsætte ændringsforslag til budget 2015. Sidste gang kommunalbestyrelsen drøftede den gamle pavillonløsning var for 2 år siden i oktober 2012. Hvad der så er sket i mellemtiden, fortoner sig. I oktober 2012 vedtog et flertal med de konservative i spidsen, at der skulle en ny varmekilde i den gamle pavillon, som så også skulle gøres permanent. Ved den lejlighed stemte Socialdemokraterne imod, at gøre pavillonen til en permanent løsning. Efterfølgende viste det sig så, at den gamle pavillon alligevel ikke var velegnet til en permanent løsning. Hvad gør man så? Man finder en kasseret pavillon fra Amager Hospital og gør den til en permanent løsning til pasning af institutionsbørn. Sagsbehandlingen foregår på forvaltningsniveau uden orientering af ressortudvalget. Nu er pavillonen så helt forsvundet fra kommunen. Rygterne vil vide, at den er sendt til tørring! Det tvivler jeg dog stærkt på, når borgmesteren nu har oplyst til kommunalbestyrelsen, at der ikke er trængt fugt ind i pavillonen i den tid, den har været opbevaret adskilt udendørs. Socialdemokraterne har efterlyst svar på, hvor pavillonen er samt størrelsen af de ekstraomkostninger, der nu er løbet på. Hele sagsforløbet nærmer sig det komiske.   Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S  

 • Pavillon til Sommerfuglen er sendt til tælling (tørring)…

  Pavillon til Sommerfuglen er sendt til tælling (tørring)…   I sidste nummer af Folkebladet havde både DF og S læserindlæg om den groteske sag med de konservatives ønske om opstilling af en kasseret pavillon fra Amager Hospital til ekstra stuer i tilknytning til daginstitutionen Sommerfuglen i Vallensbæk. Begge læserbreve dokumenterede, at oplysningerne om fugt og skimmelsvamp stammede fra borgmester Henrik Rasmussens egen forvaltning. Der var således intet at laste oppositionen. Sagen udvikler sig nu mere og mere grotesk, idet pavillonen er helt forsvundet fra kommunen! Rygterne vil vide, at den er sendt til tørring! Det kan undre, når borgmesteren har forklaret kommunalbestyrelsen, at der ikke er trængt fugt ind i pavillonen, på trods af at den har været opbevaret adskilt udendørs. I borgmesterens tankegods bør der derfor ikke være anledning til at køre pavillonen ud af kommunen, medmindre den skal forbedres og klargøres til salg. Socialdemokraterne har efterlyst svar på, hvor pavillonen er, samt størrelsen af de ekstraomkostninger, der nu er løbet på. Hele sagsforløbet nærmer sig det komiske. Ved et økonomiudvalgsmøde kort inden seneste kommunalbestyrelsesmøde bragte Socialdemokraterne økonomi til en ny bygning i spil. Vi var villige til at udsætte etape to af Fremtidens Borgerhus til 2017, så vi kunne bruge en del af de afsatte midler til en ordentlig murstens bygning til Sommerfuglen. Muligheden er stadig til stede, så det vil vi bede borgmesteren tænke grundigt over. Vi har derudover det synspunkt, at hvis de konservative virkelig brændte for et ordentligt byggeri, så kunne pengene findes. På kun en uge fandt vi i fællesskab 13 mio. kort før sommerferien til uforudsete anlægsudgifter. Det er kort og godt viljen, der mangler.   Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne i Vallensbæk SW_S      

 • Borgmester Henrik Rasmussen kammer over…

  Det er helt urimelige påstande Henrik Rasmussen fremfører i Folkebladet efter debatten i Vallensbæk kommunalbestyrelse om en pavillon, som de konservative vil opføre ved daginstitutionen Sommerfuglen. Henrik Rasmussen er bl.a. citeret for: ”Det er uheldigt, når DF og S er ude og fortælle en skræmmehistorie om, at vi (C) kunne finde på et bygge en institution med skimmelsvamp!” Enhver, der overværede kommunalbestyrelsesmødet, ved godt, at sådan forløb debatten ikke. Socialdemokraternes ordfører videregav derimod oplysninger, som en kommunal embedsmand havde fortalt til et forældrebestyrelsesmøde i Sommerfuglen: ”Pavillonen har skimmelsvamp!” Det fremgik også af sagsfremstillingen, at ca. 25 % af isoleringen skulle udskiftes inden de 7 moduler kunne sættes sammen til en pavillon til daginstitution til børn i alderen 0-6 år. Borgmesteren har stor interesse i at nedtone disse oplysninger. Det er imidlertid hverken S eller DF, som er kommet med den ”storytelling”. Oplysningerne om pavillonens sundhedstilstand stammer fra borgmesterens egen forvaltning. Det blev også ret tydeligt, at en eller anden form for tæskehold trådte i aktion under kommunalbestyrelsesmødet. Borgmesteren suspenderede mødet i 15 minutters og vendte så tilbage med helt nye oplysninger. Borgmesteren meddelte, at der hverken var fugt eller skimmelsvamp i den opmagasinerede pavillon. Man må sige, at det er en effektiv forvaltning, der er bygget op. En onsdag aften kl. 2030 kan borgmesteren få helt nye oplysninger frem i en sag, der allerede havde været drøftet i godt 30 minutter. Nogen var banket på plads. Det er bare ikke troværdigt og tillidvækkende i forhold til et godt samarbejde. Borgmesteren kender udmærket Socialdemokraternes synspunkt, når der er forslag fremme om at opfører en pavillon som kommunal institution. Vi har altid stemt imod, og det vil vi gøre igen, hvis det er samme sag, der fremlægges for kommunalbestyrelsen. Derfor er det også noget vrøvl, når Henrik Rasmussen i samme artikel fortæller, at han ”vil forberede sig på en ny stil fra S og DF”. Ved du hvad Henrik Rasmussen. Den nye stil klæder dig ikke. Du skal fortsat arbejde med dine forbedringspunkter og respektere, at der kan være uenighed mellem 5 partier i kommunalbestyrelsen. Socialdemokraterne har ikke ændret stil. Vi tager stilling fra sag til sag og forsøger at forbedre sager ved at stille ændringsforslag, hvor vi er uenige. Det har vi også gjort i sagen om opførsel af pavillonen ved Sommerfuglen. Socialdemokraterne har bl.a. bragt i spil, at pavillonen sælges. Der opføres en bygning i samme materialer som Sommerfuglen og efter bygningsreglementet af 2010. Det haster imidlertid for om kun 6 måneder træder bygningsreglement af 2015 i kraft.   Søren Wiborg Gruppeformand Socialdemokraterne Vallensbæk kommunalbestyrelse Link til artikel i Folkebladet http://folkebladet.dk/node/3742   SW_S