Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 137 Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 142 Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 147 Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 163 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_search_widget er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_widget_subscriptions er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_widget_google_cse er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Den kaldte constructor-metode for WP_Widget i thesis_killer_recent_entries er forældet siden version 4.3.0! Brug i stedet __construct(). in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 4952 Deprecated: Non-static method thesis_head::build() should not be called statically in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/html/frameworks.php on line 10 Børn og unge

Børn og unge

Børn og unge – vores fremtid
Børn og unge er Vallensbæks fremtid. Socialdemokratiet mener, at børn og unge synspunkter skal anerkendes og tages alvorligt. Dette vil vi gøre ved at inddrage børns og unges perspektiv, så de har indflydelse på deres egen hverdag. Vi ønsker at skabe forudsætninger for, at børn og unge udvikler sig til demokratiske, kreative, kompetente og kritisk tænkende mennesker.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der oprettes en Børne- og Unge Kommunalbestyrelse hvis visionen skal virkeliggøres om, at Vallensbæk skal være den bedste kommune i Danmark for børn og unge. Vi er nød til at inddrage eksperter – nemlig de unge selv.
Børne- og Unge Kommunalbestyrelsen skal skabe mulighed for at unge mennesker f.eks. kan engagere sig i politik, og samtidig være en god sparringspartner for den rigtige kommunalbestyrelse.

Folkeskolen – En skole for alle
For Socialdemokratiet er et af de vigtigste områder, at Vallensbæk er attraktiv for børnefamilier og her spiller vores folkeskoler en afgørende rolle. Vi vil arbejde for, at det er tydeligt for forældre og børn, hvad den enkelte skole står for, og hvad de kan forvente. Samtidig skal det også være tydeligt, hvad skolen forventer af både børn og forældre.

Socialdemokratiet ønsker at Folkeskolen er stedet, hvor man arbejder for, at det enkelte barn udvikles og udfordres bedst muligt. Vi skal finde potentialet i hvert barn, hvor feedback og træning er med til at få det bedste frem i alle elever. Vi ønsker, at der skal være termins- og årsprøver i alle eksamensfag.

For Socialdemokratiet er det væsentligt, at vi fortsat skaber gode læringsmiljøer, der understøtter de forskellige aktiviteter i skolen. Herunder skal vi have fokus på børns arbejdsmiljø og indeklima. Vi skal understøtte læringsmiljøerne med tilgængelige teknologiske midler, så vi derved sikrer nyt og tidssvarende undervisningsmateriale.

Børn har krav på at være en del af et fællesskab, et fællesskab som skabes under hensyn til det enkelt barns behov, og dermed skaber forudsætningerne for øget trivsel og læring. Vi vil, at der skal være et øget samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, SFO’er, klubber og skoler. Dermed bliver ikke kun folkeskolen, men kommunens andre tilbud en væsentlig understøttelse til at skabe glade og læringsparate unge mennesker. Vi vil udfordre skoledistrikternes ledelse og bestyrelser på rammerne for, at skolerne kommer ud i nærmiljøet og inddrager relevante interessenter i undervisningen, herunder også erhvervslivet.

Socialdemokratiet ser gerne, at flere vælger en erhvervsuddannelse som vejen til et godt job og senere mulighed for efteruddannelse. Vi vil derfor arbejde aktivt sammen med erhvervsskolerne om at udvikle og sikre en kvalificeret overgang mellem folkeskole og erhvervsuddannelser. Socialdemokratiet vil arbejde for at styrke ungdoms- og erhvervsuddannelser til unge, som ikke vil gå gymnasievejen. Vi skal i samarbejde med bl.a. NEXT tilbyde et aktivt og ambitiøst partnerskab som sikrer unge fra Vallensbæk og Vestegnen en uddannelse til fremtiden.

Socialdemokratiet har ikke opgivet at samle de ældste klasser på Vallensbæk Skole, opføre en ny Ungdomsskole i tidssvarende lokaler og lave et ungdomsmiljø centralt i kommunen, hvor de unge i samarbejde med forældrene kan få en kvalitativ vejledning om fremtiden. Det vil give unikke muligheder, hvor der også ligger mange spændende fritidsaktiviteter lige om hjørnet med Musikskolen og Idrætscentret som naboer. Vi skal udnytte kommunens størrelse til at skabe dynamik og give vores unge de bedste fremtidsmuligheder. En samling af de ældste klasser vil give virksomheder og erhvervsskoler lettere adgang til vejledning og søgning blandt de unge til lærepladser.

Hvis forslaget bliver en realitet vil det også give nye muligheder for at skabe trygge indskolingsmiljøer på Pilehaveskolen og Egholmskolen. Det vil styrke integrationen og læringen hos de yngste elever.

Lærerne skal tages alvorligt.
Det er en kendsgerning, at Vallensbæk kommune har vanskeligt ved at tiltrække uddannede lærere.

Socialdemokratiet har erfaret, at årsagen bl.a. skal findes i, at lærere, der overvejer at søge arbejde i Vallensbæk kommune, ofte fravælger kommunen som arbejdsplads, idet der er områder i aftalen mellem KL og Danmarks Lærerforening, som opleves uklare.

Socialdemokratiet har desuden erfaret, at f.eks. begrebet ”tilstedeværelse” tolkes forskelligt på de tre folkeskoler i kommunen, ligesom en række andre elementer håndteres forskelligt.

Vallensbæk skal ikke have tre ens skoler, men Socialdemokratiet vil arbejde for, at medarbejderne skal opleve rimelig ens vilkår, når det handler om arbejdstid og tilstedeværelse. Forhold, der også skal være krystal klare, når en ny lærer søger arbejde i Vallensbæk kommune.

Forsøg med kortere skoledage
Socialdemokratiet har erfaret, at mange elever og forældre finder skoledagen lang efter reformen af folkeskolen. Socialdemokratiet vil derfor arbejde på, at de enkelte skoler i højere grad anvender muligheden for at konvertere den understøttende undervisning til to-lærertimer i henhold til folkeskoleloven.

Fordelene er at lærerne får mulighed for holddeling og arrangementer ud af huset. Mulighed for differentieret undervisning tilpasset den enkelte elev og ikke mindst en kortere skoledag. Det skal dog med i det samlede billede, at der er elever, som ikke har samme opbakning og støtte fra hjemmet, der har haft fordele af den længere skoledag, og vi støtter derfor fortsat folkeskolereformens intentioner om mere læring og faglighed.

NEJ til lukkeuger
Socialdemokratiet støttede i 2011 ikke da C, O og V i 2011 besluttede at spare to mio. kr. på daginstitutioner m.v.
Tværtimod har Socialdemokratiet flere gange forsøgt at få lukkeugerne afskaffet. I foråret 2017 fremsatte forvaltningen så et forslag om, at afskaffe en af lukkeugerne i Sommer Camp/SFO. Forvaltningen var nået til den konklusion, at det kunne holdes inden for budgettet, hvilket vil sige, at der ikke skal bevilges ekstra penge til området. Forslaget blev stemt ned af et snævert flertal i kommunalbestyrelsen.

Socialdemokratiet vil arbejde for at afskaffe lukkeugerne. Både forældre og ansatte opfatter det som meget generende for deres ferieplaner, der også skal passes ind med ægtefælle og arbejdsgivere. Derfor ”Nej til lukkeuger”.

Ligestilling
Udgangspunktet for Socialdemokraternes indsats på integrationsområdet er, at alle uanset hudfarve, køn, nationalitet, etnisk oprindelse, seksuel orientering og religion skal være omfattet af de samme regler og have de samme rettigheder og pligter.

Vi skal fastholde det danske samfund som et retssamfund. Derfor afviser Socialdemokraterne alle forslag og love om særregler, som alene har til formål at beskære rettighederne for medborgere af anden etnisk oprindelse. Omvendt vil Socialdemokratiet arbejde for en række grundlæggende værdier som demokrati, retssikkerhed, solidaritet, økologi og ligestilling uden hensyntagen til etnisk baggrund.

Socialdemokraterne har et ønske om, at Vallensbæk formår at løfte de mange udfordringer, som ligger i en vellykket integrationsproces, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund føler sig værdsat og respekteret.

Daginstitutioner (0-6-årige)
Vallensbæk er en børnekommune, hvor både forældre og børn skal føle sig trygge og opleve nærvær, høj faglighed og kvalitet. Børn skal møde et dagområde, hvor de kan trives, udvikle sig, lege og lære. Det er for Socialdemokratiet vigtigt med en fortsat udvikling af området. Det kræver professionel ledelse, samt involvering af både medarbejdere og forældre, hvor der tages højde for børns forskellighed og udvikling.

De første år i et barns liv er de vigtigste, derfor skal alle børn i vores dagtilbud udfordres, så selvværdet, trivslen og læringen øges. Vi tror på, at en tidlig og helhedsorienteret indsats ikke kun mod det enkelte barn, men omkring hele familien er med til at mindske betydningen af sociale problemer, ulighed og integration. Vi ønsker at have fokus på den røde tråd i barnets liv, hvor der er samarbejde mellem familier, pædagoger og kommunen. Familierne skal tilbydes attraktive sparringspartnere, hvor den vigtigste opgave er at understøtte den gode udvikling hos barnet og familien.

Vores børn skal deltage i ligeværdige fællesskaber, hvor der er fokus på mangfoldighed, integration og børns ressourcer. Børn skal mødes som selvstændige personer og der skal være plads til forskellighed. Vi vil, at dagområdet er med til at udvikle børns kreativitet, motorik, lege- og sprogkompetencer.

Vallensbæk ligger beklageligvis langt nede på listen, når det gælder normeringer i vores daginstitutioner. Det er også vanskeligt, at tiltrække uddannede pædagoger, og derfor ligger Vallensbæk langt under målet om at 60 % af medarbejderne skal være uddannet. Socialdemokratiet vil arbejde for, at normeringerne forbedres og der ansættes flere uddannede medarbejdere i daginstitutionerne.

Ungdomsliv
Socialdemokratiet vil skabe et attraktivt tilbud til unge, hvor vi tror på sammenhængende og levende uddannelseskultur og ungdomsliv. Vi vil, at der i udviklingen af Vallensbæk Centrum og grønne strøg tænkes ungdomskultur og -liv ind. Der skal være gode ungdomsmiljøer.

For os er det vigtigt, at vi sikrer en god overgang mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Derfor ønsker vi at understøtte hvert ungt menneske i Vallensbæk i deres videre udvikling. Ungdommens Uddannelsesvejledning Vallensbæk er med den nære og personlige tilgang og støtte til den enkelte elev med til at finde den rette hylde. Vi vil understøtte, vejlede og udfordre den enkelte, så vi sikrer det rette valg af ungdomsuddannelse.

Det er væsentligt for os, at vi ved denne indsats får en lav ledighed blandt unge.

Socialdemokratiet vil øge samarbejdet mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.

Deprecated: Non-static method thesis_javascript::output_scripts() should not be called statically in /customers/4/c/4/socval.dk/httpd.www/wp-content/themes/thesis_185/lib/html/frameworks.php on line 22