Den nye affaldsordning i Vallensbæk

Den nye affaldsordning i Vallensbæk er stadig i sin spæde start, og flere af børnesygdommene er endnu ikke udryddet. Særligt omkring storskraldsordningen.

Det har så afstedkommet, at Socialdemokratiet har stillet en række spørgsmål til Vestforbrændingen og modtaget svar via borgmesteren.

Hermed deles svarerne til interesserede borgere:

1: Hvordan sikrer Vestforbrændingen i praksis kontrol af skraldebiler, der læsser storskrald af, således at skraldet efterses for sammenblanding af fx pap og andre fraktioner som skal indsamles særskilt?
Affaldet kontrolleres ved modtagelsen, og når hvis det bliver omlæsset til containere.
Vestforbrændingen skal kontrollere min. 3 % af dagrenovationslignende affald og min. 5 % af det øvrige affald.
Selve kontrollen sker ved, at der via filmoptagelser ses på det modtagne affald til silo. Vestforbrændingen indsender hver måned en rapport til Miljøstyrelsen over de kontroller, som er foretaget.
2:  Hvor meget skal der til for at vognmanden sanktioneres økonomisk eller helt mister opgaven?
Når man kigger på, om der kan håndhæves eventuelle sanktioner i forhold til en kontrakt, foregår dette ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Alfa og omega ved sanktioner er, at der skal påberåbes en årsagen til sanktionsretten uden ugrundet ophold. Har man ikke det, er der risiko for, at man har fortabt retten til at påberåbe det, som allerede er sket.
Grundstenen i Indsamling på Tværs kontrakten er et servicepartnerskab, hvor hjørnestenen er en økonomisk incitamentsmodel, som er redskabet til at skabe den forventede tilvækst i kvaliteten og værdien. Incitamentsmodellen er bygget op således, at der tages højde for forsinkelser i afhentningen af affaldet, mangler ved udførelse af opgaven, misligholdelse ved uberettigede udskudte eller ændrede tømninger samt klager over mandskab. Ved vurderingen af om man kan foretage en økonomisk sanktion, skal betingelserne i incitamentsmodellen derfor være opfyldt for disse grunde.
Incitamentsmodellen:
Såfremt fejlniveauet ligger over 0,5 ‰ sanktioneres, leverandøren med en økonomisk bod.
Hvis bod håndhæves mere end 8 gange inden for perioden på 1 år, vil Vestforbrænding vurdere forholdet ud fra misligholdelsesbestemmelserne. Det betyder, at disse forhold kan klassificeres som væsentlige misligholdelse, og dette kan berettige at ophæve kontraktion uden yderligere varsel.

Hvis der er tale om en manglende overholdelse, som ikke er omfattet af de nævnte situationer i incitamentsmodellen, skal det vurderes, hvorvidt der foreligger en misligholdelse, forsinkelse mv. ud fra standardbetingelserne i kontrakten.

3: Udarbejder Vestforbrændingen en årlig evaluering af erfaringerne med den enkelt vognmands overholdelse af retningslinjerne for indsamling af storskrald, og hvis ikke hvorfor?

Vestforbrændingen evaluerer vognmanden på følgende måde:
Vestforbrændingen sagsbehandler dagligt vognmandens arbejde og overholdelse af retningslinjerne hver eneste dag ud fra borgerhenvendelserne. Der bliver fulgt op på hver eneste henvendelse, hvor vognmanden skal udbedre eventuelle fejl som manglende afhentning eller ukorrekt håndtering af indsamlingen inden for 24 timer.
Vognmandens arbejde bliver også diskuteret på
• driftsmøder hver 14. dag, hvor driftskoordinatorer fra Vestforbrændingen og M. Larsen deltager
• projektledelsesmøder en gang om måneden hvor ledelsen fra Vestforbrændingen og vognmanden deltager.
• Styregruppemøder en gang i kvartalet med topledelsen fra Vestforbrændingen og vognmanden som deltagere
Ved særlige tilfælde iværksætter Vestforbrændingen ekstra foranstaltninger som f.eks. kontrol på adresser ved klager om manglende overholdelse af retningslinjer for indsamlingen af storskrald.
 
4: Udarbejder Vestforbrændingen en årlig opgørelse over stikprøvekontrollen, dvs. hvor mange biler der nominelt og i procent er udtaget til kontrol samt resultaterne af kontrollen, således at brugerkommunerne har et overblik over affaldshåndteringen i den enkelte kommune? Og hvis ikke hvorfor?
Samme svar som i spm. 1 .
5: Er det muligt for Vestforbrændingen på hjemmesiden at tydeliggøre storskraldsordningen? Hvilke emner, der er storskrald enten til forbrænding eller genbrug, samt hvordan hvert emne bør håndteres?
Det er et godt input, som Vestforbrændingen har taget til efterretning. Arbejdet med denne opgave er allerede igangsat, og hjemmesiden bliver opdateret med de nye oplysninger, så snart Vestforbrændingen er færdig med arbejdet.6: Ifølge regulativet indsamles plast ikke som genanvendeligt affald i storskraldsordningen, men indsamles som småt forbrændingsegnet affald. Plast til genbrug kan dog afleveres på genbrugsstationen, og husstande med de nye beholdere kan sortere mindre plastaffald.
Idet borgere alligevel sorterer plast i storskraldsordningen mhp. genanvendelse ønskes årsagen oplyst til, at plast ikke er en selvstændig fraktion i storskraldsordningen i lighed med fx pap. Plast er langt mere miljøfarligt affald end pap. Såfremt det er et spørgsmål om økonomi i forhold til udbud, overvejer
Vestforbrændingen så at udskifte pap med plast?
Det er et godt input at inddrage plast som en fraktion i storskraldsordningen som et supplement til beholderne ved husstanden og genbrugsstationen. Dog ikke som erstatning for papindsamlingen, da dette er en affaldsfraktion, som giver god gevinst at genanvende.
Vestforbrændingen vil på sigt tilpasse og regulere ordningerne ud fra erfaringer, der gøres og ud fra de udviklingsprojekter, som løbende udarbejdes for at undersøge, om det er hensigtsmæssigt at lave nye indsamlingsmetoder eller indsamle nye affaldsfraktioner. I dette arbejde vil dette input også blive overvejet.7: Det ønskes oplyst, hvad der er til hinder for, at plast kan blive en selvstændig fraktion i storskraldsordningen, og hvorfor plast er blevet undtaget.
Affaldsfraktionerne i storskraldsordningen bliver afhentet i en bil med lad, som er rumopdelt. Der er et vist begrænset antal rum på ladet, og der blev foretaget en vurdering af, hvilke affaldsfraktioner der var mest hensigtsmæssige at inddrage i storskraldsordningen ift. miljø, økonomi og øvrige ordninger. Borgerne i Vallensbæk Kommune har beholderne ved husstanden samt genbrugsstationen at aflevere plast til genanvendelse. Det var på denne baggrund, at forslag til Regulativ for husholdningsregulativet med følgende affaldsfraktioner i storskraldsordningen for villaer kom til politisk behandling:
• Pap
• Træmøbler uden fjedre og andet stort forbrændingsegnet affald
• Småt forbrændingsegnet affald
• Fjedremøbler
• Elektriske og elektroniske produkter
• Jern og metal, store emner

8: En del husstande (bl.a. Hyrdeengen) har endnu ikke modtaget de nye sorteringsbeholdere. Det ønskes oplyst, hvilke øvrige husstande det drejer sig om, samt hvornår det forventes at alle husstande kommer med i den nye affaldssorteringsordning.

Rækkehuse
Følgende rækkehusområder mangler at komme med i den nye affaldsordning:
• Hyrdeengen: Bliver implementeret i 2017 med individuelle beholdere. VF er i gang med en dialog omkring problematiske adgangsforhold i området. Når dette er løst, kan ordningen implementeres.
• Åhaven: Første kontakt er etableret. Dialogen bliver genoptaget i 2017, og ordningen forventes implementeret i 2018
• G/F Kolleruplund: Er i gang med at få bygget en affaldsø, som skulle stå klar til sommer 2017. Efterfølgende vil den nye affaldsordning blive implementeret
Etageboliger
Der er blevet holdt opstartsmøder med de fleste etageboliger i første kvartal 2017. Nu etableres den direkte dialog med de enkelte områder. Det forventes, at alle etageboliger er i gang med at sortere i 2019 alt efter, hvor meget ombygning der vil være i forbindelse med implementeringen af boligområdernes nye affaldssystemer.
• Liljeparken – 2018
• Egeskovparken – 2019
• Åhaven – 2018
• Vejlegårdsparken – 2019
• E/F Vallensbækhus – 2018
• Delta Park – 2019
• Amalieparken – 2019
• Nordmarkshave – 2019
• Rosenlunden – 2018
• Højstrupparken – 2019
• Firkløverparken – 2019
 

Med venlig hilsen

Søren Wiborg
Mobil 2488 0911